ما
پروژه ها

برنامه اقدام 2020-2025

  • Blogger

چند فرهنگی کانادایی 2020

  • Facebook
  • YouTube

کمیته مشورتی شبکه تازه وارد (NNAC)

  • Blogger

هماهنگی

- هماهنگی

- مشارکت جوامع

- پروژه آگاهی جامعه

Image by krakenimages

تحقیق و استراتژی

- کمیته مشورتی شبکه تازه واردان

- نظرسنجی تازه واردان

- برنامه استراتژیک و اقدام

- ارزیابی

Image by Scott Graham

مباحثی که باید پرداخته شود

- کارگروه ساخت پلهای بین ادیان

- سخنگوی قبل از میلاد

- رویداد اشتغال ، آموزش و بهداشت

- کنفرانس سلامت روان و تروما

- رویدادهای آموزش جامعه

Image by National Cancer Institute